97th Kokufu ten del 11 al 15…

Acer palmatum var. shishigashira
Pinus parviflora var. setugekka
Juniperus chinensis var. sargentii
Chaenomeles japonica var. chojubai
Juniperus chinensis var. sargentii